Werkzaterdagen en regelement van de werkcommissie.

De werkdag is 9 April 2022.

Op deze dag wordt iedereen die een schriftelijke uitnodiging heeft gehad verwacht om 8.30 aanwezig te zijn op onze jachthaven, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement art 3.
Uiteraard wordt voor een hapje en een drankje gezorgd.  Bij verhindering dient u in 1e instantie zelf voor vervanging te zorgen.
Lukt dit absoluut niet dan kunt u contact opnemen met, 

 Henk Drenth   06-55757013 

werkcommissie@wsvkraggenburg.nl                                                                          

Laat u niets van u horen terwijl u wel bent uitgenodigd maken we gebruik van de boeteclausule.

Degene die niet voor deze dag worden uitgenodigd, komen een andere werkzaterdag aan de beurt.

De werkcommissie

Artikel 1
De werkcommissie bestaat uit 4 personen. Namens het bestuur zal één bestuurslid zitting hebben in deze commissie.

Artikel 2
De leden van de werkcommissie worden door de ledenvergadering benoemd.

Artikel 3
Met uitzondering van het bestuurslid worden de overige commissieleden benoemd voor een periode van drie jaar en treden ze, volgens en rooster van aftreding, af. Het rooster ziet er als volgt uit: Groep 1 : 1e commissielid
Groep 2 : 2e commissielid
Groep 3 : 3e commissielid

Artikel 4
De werkcommissie draagt zorg voor:
1. Het bijhouden van voorkomende werkzaamheden
2. Het coördineren van de uitvoering van werkzaamheden
3. Het oproepen van de leden voor het uitvoeren van werkzaamheden          conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement
4. Het registreren van de gemaakte arbeidsuren van de opgeroepen en          rapportage daarvan aan het bestuur
5. Een jaarverslag van de gedane werkzaamheden voor de              jaarvergadering.

Artikel 5
Het reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring van de algemene ledenvergadering op 3 april 1998.