Bekijk het haven regelement | Huishoudelijk regelement | Werkcommissie | Statuten W.S.V. Kraggenburg | Home

Artikel 1.

Zij die gewoon- of jeugdlid van de vereniging willen worden, dienen hiervoor een mail te sturen (met daar in de motivatie) naar het bestuur info@wsvkraggenburg.nl , het bestuur zal deze aanvraag in behandeling nemen en op korte termijn op terug komen.

Artikel 2.

Het bestuur beslist over de al dan niet toelating als lid van de vereniging en kan aanvragen afwijzen zonder opgave van redenen. Aan de beslissing van het bestuur ligt ten grondslag het advies van de ballotagecommissie en een eventuele ledenstop. Indien geen bezwaren tegen toelating bestaan, wordt door het bestuur schriftelijk aan de aanvrager mededeling gedaan dat tot inschrijving als gewoon- of jeugdlid is besloten en dat hij het volle bedrag aan entree- en contributiegelden moet voldoen, ten bewijze waarvan hem een bewijs van lidmaatschap, zomede een exemplaar van de statuten en alle reglementen worden toegezonden.

Artikel 3.

Bij toetreding als lid verbindt men zich voor tenminste het volledige boekjaar; d.w.z. van 1 april tot en met 31 maart. Tevens is men verplicht, indien men gebruik maakt of gebruik gaat maken van de vereniging accommodatie, minimaal 8 uur per jaar werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren, wanneer men daarvoor wordt gevraagd. Indien men in gebreke blijft, kan het betreffende lid, na beoordeling van het bestuur, een boete van €200.00 worden opgelegd. Blijft men een tweede maal in gebreke dan gaat artikel 7 lid 1 punt c en d van de statuten in werking. Wanneer men zelf voor een vervanger zorgt voor het uitvoeren van de werkzaamheden is bovengenoemde niet van toepassing. Indien opzegging van het gewoon- of jeugdlidmaatschap niet per aangetekend schrijven en minstens twee maanden voor de aanvang van een verenigingsjaar aan het secretariaat is gemeld, wordt het lidmaatschap geacht stilzwijgend voor het volgende verenigingsjaar te zijn verlengd en is het lid gehouden aan zijn daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 4.

Elke wijziging met betrekking tot de gegevens van het schip of het adres van de eigenaar dient door het betrokken lid binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, uitsluitend schriftelijk aan het secretariaat te worden medegedeeld onder vermelding van de wijziging(en).

Artikel 5.

De grootte van het bedrag van de entree-, contributie- en liggelden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Contributie- en liggelden dienen voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar t.w. 1 april, en stallingsgelden voor 1 november te zijn voldaan. Indien de contributie en/of lig- en/of het stallingsgeld niet op tijd zijn voldaan, kunnen deze worden ingevorderd, in welk geval de op de invordering vallende kosten op het betrokken lid worden verhaald. Het lig- en/of stallingsgeld wordt berekend over het aantal m2 dat wordt verkregen door het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig. Dit geldt ook voor de zgn. volg- en bij boten voor zover deze niet aan boord van het moederschip geborgen zijn. In dit geval kunnen deze wel invloed hebben op de grootste lengte of grootste breedte van het moederschip.

Artikel 6

Ingeval de contributie en/of het liggeld- niet voor de in artikel 5 genoemde vervaldata zijn voldaan, vervalt het recht op een ligplaats. Het betrokken lid is alsdan verplicht er voor zorg te dragen dat zijn schip voor 1 mei daaropvolgend uit de haven of voor 1 december daaropvolgend is verwijderd. Indien het lid aan deze verplichtingen niet voldoet, is het bestuur gerechtigd dit schip van de ligplaats in het water of van de wal te doen verwijderen. De kosten hiervan komen ten laste van het in gebreke gebleven lid. Voor eventuele schade aan het schip of aan de inhoud daarvan, voortvloeiende uit deze verwijdering, wordt door de vereniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7.

Wanbetaling wordt geacht te bestaan bij een overschrijding van de in artikel 5 gestelde vervaldata voor de betaling van contributie en liggeld.

Artikel 8.

Royement kan plaats hebben op grond van:

 1. het in strijd handelen met de bepalingen van de statuten of van één der reglementen;
 2. het doen van handelingen die de watersport of de belangen van de vereniging schaden.

Artikel 9.

Royement kan op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden worden uitgesproken op een algemene vergadering. Royement houdt in een vervallenverklaring van alle eerdergenoemde rechten. Reeds betaalde entree-, contributie- en lig- en/of stallingsgelden over het lopende verenigingsjaar worden niet terugbetaald. Het betrokken lid wordt tenminste 14 dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven van het voorstel tot royement in kennis gesteld. Hij wordt in de vergadering in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Direct nadat het royement is uitgesproken, moet het betrokken lid de vergadering verlaten. Het bestuur is bevoegd een lid op grond van het gestelde in artikel 8 onmiddellijk te schorsen, in afwachting van de beslissing omtrent het royement door de algemene vergadering.

Artikel 10.

Schorsing in afwachting van royement houdt een tijdelijke vervallenverklaring in van alle eerder genoemde rechten van het bestuur.

Artikel 11

Het bestuur is belast met de algemene leiding der zaken. Het is verplicht om, met inachtneming van het gestelde in de statuten en de reglementen, maatregelen te nemen, die in het belang van de vereniging en van een goede Organisatie noodzakelijk zijn. Van dergelijke maatregelen dient verantwoording aan de algemene vergadering te worden afgelegd.

Artikel 12.

Indien minstens een gewone meerderheid van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is, kunnen besluiten worden genomen. In spoedgevallen kan, indien het niet mogelijk is het gehele bestuur te raadplegen, het dagelijks bestuur beslissingen nemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van de genomen beslissingen kennis te worden gegeven.

Artikel 13.

De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen, de overige functies worden onderling verdeeld zulks met inachtneming van het gestelde in artikel 10 van de statuten. Bij ontstentenis van een functionaris of zijn aangewezen plaatsvervanger voorziet het bestuur tijdelijk in die functie.

Artikel 14.

Het rooster van aftreden is als volgt:

 • groep 1: voorzitter en 2e penningmeester en eventueel een commissaris;
 • groep 2: 2e voorzitter en secretaris en eventueel een commissaris;
 • groep 3: penningmeester en 2e secretaris en eventueel een commissaris.

Artikel 15.

De voorzitter leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij stelt in overleg met het bestuur de agenda en data van deze vergaderingen vast. Hij tekent met de samensteller de notulen, nadat deze door de vergadering zijn goedgekeurd en is gehouden toe te zien op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij is niet verplicht een lid meet dan twee keer het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering, na overleg met het bestuur en al dan niet op voorstel van de algemene vergadering, schorsen of overdragen. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door één van de andere bestuursleden.

Artikel 16.

De secretaris draagt zorg voor:

 1. het registreren en archiveren van de aanmeldingsformulieren;
 2. het opstellen van convocaties en het uiterlijk 14 dagen v66r de aanvang van de desbetreffende vergaderingen verzenden daarvan;
 3. het notuleren van de vergaderingen;
 4. het bijhouden van het archief;
 5. het namens het bestuur voeren van alle correspondenties;
 6. het uitbrengen van verslag in de jaarvergadering over de toestand der vereniging van het afgelopen jaar;
 7. het uitvoeren van de overige werkzaamheden, bepaald in de statuten en de reglementen dan wel door de algemene vergadering of door het bestuur aan hem opgedragen.

De secretaris beschikt over een kas voor het doen van kleine uitgaven t.b.v. het secretariaat.

Hij houdt een dag kasboek bij en verlangt van elke betaling een bewijs.

De secretaris neemt bij ontstentenis van de secretaris diens functie waar en staat hem overigens in diens werkzaamheden, welke onderling geregeld worden, terzijde.

Artikel 17.

De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor:

 1. de boeking van alle ontvangsten en uitgaven;
 2. de betaling van rekeningen welke door het bestuur zijn gefiatteerd;
 3. het bijhouden van het kasboek;
 4. de bewaring van de kasbescheiden;
 5. de belegging van gelden op de wijzen zoals door de algemene vergadering is bepaald;
 6. het bijhouden van het leden- en schepenregister.

Financiële verbintenissen kunnen door de penningmeester slechts worden aangegaan na een

beslissing in de vergadering van het bestuur. Deze verbintenissen kunnen slechts betrekking hebbenop zaken, welke een bedrag van 5000,00 niet te boven gaan, met dien verstande dat op de desbetreffende begroting een zodanig bedrag beschikbaar is.

Hij is verplicht op verzoek van het dagelijks bestuur ten alle tijden inzage te geven van kas, boeken en overige financiële bescheiden. In ieder geval zal hij deze verantwoording elke drie maanden in een bestuursvergadering moeten afleggen. Hij brengt in de algemene vergadering door middel van een balans en van een op overzichtelijke wijze samengestelde rekening van baten en lasten, verslag uit over de financiële toestand der vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en dient tegelijkertijd een in overleg met het bestuur opgemaakte raming van inkomsten en uitgaven in voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 18.

De in artikel 17 bedoelde balans en rekening van baten en lasten behoren, alvorens aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, te zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie en het bestuur. De 2e penningmeester neemt bij ontstentenis van de penningmeester diens functie waar en staat hem ook overigens in diens werkzaamheden, welke onderling geregeld worden, terzijde.

Artikel 19.

Indiening van ontslag door een bestuurslid moet schriftelijk aan het bestuur geschieden. Bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij het aftredende bestuurslid, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aftreding te worden overgedragen aan zijn opvolger. is de opvolger nog niet aangewezen dan beslissen de overige bestuursleden aan wie de overdracht moet geschieden.

Artikel 20.

In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Voor het vervullen van vacatures, door periodieke of tussentijdse aftreding van bestuursleden, worden door het bestuur kandidaten gesteld. Kandidaatstelling kan ook geschieden door een gezamenlijke voordracht van 10 leden. Deze voordracht dient uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende algemene vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.

Artikel 21.

De leden van het bestuur en van de commissies zijn indien de belangen der vereniging dit noodzakelijk maken, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk geheimhouding tegenover derden verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functies weten, echter met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de algemene vergadering.

Artikel 22

Ieder lid heeft het recht in overleg met het bestuur voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Deze voorstellen moeten voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Voorstellen staande de vergadering kunnen door het bestuur worden overgenomen, met dien verstande dat voorstellen met financiële consequentie op de agenda van de volgende vergadering dienen te worden geplaatst.

Artikel 23.

De algemene vergadering benoemt de leden der kascontrolekommissie de overige commissies worden door het bestuur samengesteld, waarvan mededeling moet worden gedaan aan de leden van de vergaderingen.

Artikel 24.

Voor zover niet anders is bepaald is elke uitgeschreven vergadering bevoegd bij gewone meerderheid van stemmen besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 25.

Jeugdleden hebben toegang tot deze vergaderingen, kunnen het woord voeren, doch missen het stemrecht.

Artikel 26.

Stemming over personen dient steeds schriftelijk te geschieden. Verkiezing bij acclamatie kan slechts plaatsvinden ingeval van enkele kandidaatstelling.

Artikel 27.

Op de algemene vergadering moet een presentielijst aanwezig zijn. waarop door alle aanwezige stemgerechtigde leden een handtekening moet worden gezet, hetgeen dient te geschieden voor de aanvang van de vergadering. Zij die dit nalaten worden geacht niet aanwezig te zijn. van de commissies.

Artikel 28.

De kascontrolekommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester, welke controle tenminste eenmaal per jaar moet plaatsvinden. Zij is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden welke voor de uitvoering van haar taak nodig zijn. Bij akkoordbevinding der boeken en bescheiden worden deze door de commissie voor akkoord getekend met vermelding van de datum der controle. Zij brengt van haar bevindingen aan het bestuur schriftelijk verslag uit, hetwelk op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis van de leden wordt gebracht. De commissie bestaat uit twee gewone leden, zij maken geen deel uit van het bestuur. Jaarlijks treedt één lid af, in wiens vacature wordt voorzien door een benoeming tijdens de algemene vergadering. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 29.

De ballotagecommissie adviseert op verzoek van het bestuur over het al dan niet toelaten als gewoon lid. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan twee gewone leden aangewezen door het bestuur, en ook één bestuurslid. Jaarlijks treedt één lid af, dat terstond opnieuw kan worden aangewezen.

Artikel 30.

De werkcommissie heeft een taak welke bij afzonderlijk reglement is vastgesteld. De commissie bestaat uit minimaal drie leden, aangezocht c.q. voorgedragen door de vergadering.

Artikel 31.

De aanstelling + functie van een havenmeester dient te worden omschreven in het havenreglement.

Artikel 32.

Op de algemene vergadering kunnen door het bestuur, eventueel op voorstel van de leden commissies worden benoemd uit de gewone leden, zulks ter uitvoering van tijdelijke taken. In deze commissies heeft tenminste één bestuurslid zitting. Wanneer in een bepaalde commissie jeugdzaken aan de orde komen, dan kan aan die commissie een jeugdlid, dat tenminste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, als lid worden toegevoegd.

 

Artikel 33.

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Zij worden op de agenda van de eerstkomende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 34.

Tegen beslissingen van één der commissies staat beroep open bij het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering. Een beroep dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 35.

In de gevallen waarin dit of enig ander reglement niet voorziet, beslist het bestuur onder verantwoording aan de algemene vergadering.

Artikel 36.

Dit reglement treedt in werking direct na de goedkeuring van de algemene vergadering op 14 maart 1997.