Bekijk het haven regelement | Huishoudelijk regelement | Werkcommissie | Statuten W.S.V. Kraggenburg | Home

Voor leden

Artikel 1.

Een ligplaats mag slechts worden ingenomen indien:

 1. deze door het bestuur is toegewezen;
 2. op het schip duidelijk zichtbaar een naam of een nummer is aangebracht.

Artikel 2.

Diegenen, die lid zijn en voor een ligplaats op naam in aanmerking wensen te komen, dienen hiertoe op aanvraag een recente foto van het vaartuig te overleggen. Op deze aanvraag dient een volledige omschrijving van het vaartuig te staan, nl. soort of type, grootste lengte, grootste breedte, inclusief uitstekende delen. Zij verplichten zich door het doen van die aanvraag, om bij toekenning van een ligplaats, de verschuldigde lig- en entreegelden te voldoen. Het entreegeld bedraagt € 110,- en wordt éénmalig geheven. Restitutie van reeds gestorte verschuldigde gelden is niet mogelijk. De ligplaatsen-tarieven zijn per m2 scheepsmaat per verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

Artikel 3.

De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde of aangehangen motor of aggregaat, dat zich in het gebied van de vereniging bevindt, dient er zorg voor te dragen dat hij tenminste aantoonbaar tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd met zijn vaartuig.

Artikel 4.

Indien een lid zijn schip, waarvoor een ligplaats is toegewezen, verkoopt, stelt hij het bestuur onmiddellijk hiervan in kennis. Bij verkoop van een schip valt de ligplaats buiten de transactie. Bij het overlijden van de eigenaar van het schip/ligplaats blijft de ligplaats beschikbaar voor de 1e graad family bij behoud van de boot en het lidmaatschap, tevens wordt het bestuur hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 5.

Geweigerd kunnen worden:

 1. vaartuigen, die kennelijk niet voor de watersport zijn bestemd;
 2. vaartuigen, die regelmatig ter beschikking van derden worden gesteld;
 3. vaartuigen, die kennelijk een wrak zijn, zulks ter beoordeling door het bestuur.

Artikel 6.

Leden zonder vaste ligplaats in de verenigingshaven, die als passant met hun bemande schip in de haven verblijven, zijn hiervoor de normale passantenvergoedingen verschuldigd.

Artikel 7.

Het is niet toegestaan steiger- en/of paalwerk uit te breiden of te wijzigen.

Artikel 8.

Machinale werkzaamheden aan de boot mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de havencommissaris / havenmeester.

Artikel 9.

Het afspuiten / schoonmaken van de boot met drinkwater is beperkt toegestaan mits er gebruik gemaakt wordt van een spuitpistool. Waterslangen mogen niet in het water hangen en dienen na gebruik op de haspels te worden opgeborgen.

Artikel 10.

De schepen moeten met de punt naar de wal zodanige afgemeerd worden dat andere schepen en eigendommen van de vereniging niet beschadigd kunnen worden. Uitstekende delen van het schip mogen niet over de steiger steken. Men dient gebruik te maken van de daarvoor bestemde afmeer punten en glijstangen. (het zelf aanbrengen van afmeerpunten is niet toegestaan). Met de kont zijde naar de wal afmeren is alleen toegestaan in de winterperiode of daar buiten in goed overleg met het bestuur.

Artikel 11.

Het is voorts niet toegestaan:

 1. zonder toestemming van de eigenaar diens vaartuig te betreden (uitgezonderd noodsituatie);
 2. vuurwapens of andere wapens (bijv. windbuksen e.d.) in de haven of op de daarbij behorende terreinen is verboden;
 3. zonder overleg met de havenmeester te kamperen;
 4. met motorboten in de haven sneller dan 6 km/uur te varen;
 5. het deponeren anders dan huishoudelijk afval;
 6. huishoudelijk afval te deponeren wat niet op de boot ontstaan is;
 7. het anders deponeren van huishoudelijk afval (wat ontstaan is op de boot) dan in de daarvoor aangewezen containers;
 8. boottrailers of soortgelijke voertuigen op het haventerrein te laten staan;
 9. geluidsoverlast te veroorzaken dat anderen daar hinder van ondervinden, of na 22.00 uur luidruchtig te zijn;
 10. stroom af te takken van de elektrische leidingen anders dan vanaf de daarvoor aangebrachte contact dozen.

Artikel 12.

Leden die langer dan zeven dagen met hun schip de haven verlaten, zijn verplicht dit te melden aan de havenmeester.

Artikel 13.

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit reglement is opgedragen aan:

 1. de havenmeester;
 2. alle leden

Artikel 14.

De leden dienen er voor te zorgen, dat hun gezinsleden en ook hun gasten zich houden aan dit reglement.

Artikel 15.

Leden, die anderen dan hun gezinsleden toestemming hebben gegeven hun schip dan wel het haven of steigercomplex te betreden, behoren dit te melden bij de havenmeester.

Artikel 16.

Overtreding van dit reglement, kan royement ten gevolge hebben.

Artikel 17.

Dit reglement treedt in werking, onmiddellijk na goedkeuring van de algemene vergadering op

14 maart 1997.